Pracovní a provozní doba

Pracovní doba

Je doba, v níž je zaměstnanec povinen pracovat pro zaměstnavatele. V zájmu ochrany zdraví zaměstnanců je délka pracovní doby limitována a jsou určeny zásady pro rozvržení pracovní doby, povinné pracovní přestávky v práci a doby odpočinku mezi směnami. Délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin, u zaměstnanců s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem činí nejvýše 37,5 hodin, u zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodin a u zaměstnanců mladších než 16 let činí nejvýše 30 hodin týdně, s tím, že pracovní doba v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout šest hodin. O rozvržení týdenní pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel.

Některá základní ustanovení:

 • pracovní doba je zpravidla rozvržena do 5 denního pracovního týdne
 • při rozvržení pracovní doby přihlíží zaměstnavatel k možnostem zabezpečení plynulé dopravy zaměstnanců do zaměstnání,
 • týdenní pracovní doba může být rozvržena nestejnoměrně s tím, že pracovní doba v jednotlivých směnách nepřesáhne 9 hodin
 • v zájmu lepšího využití pracovní doby a osobních potřeb zaměstnanců může být uplatňována pružná pracovní doba
 • zaměstnavatel může se zaměstnancem z provozních důvodů sjednat v pracovní smlouvě dobu kratší, než stanoví zákon. Zkrácená pracovní doba může být i ze zdravotních důvodů nebo jiných závažných důvodů, pokud to dovoluje provoz zaměstnavatele,
 • zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech v trvání 30 minut. Doba přestávky se nezapočítává do pracovní doby,
 • nepřetržitý odpočinek v týdnu je 35 hodin, u mladistvého 48 hodin.

Provozní doba a její stanovení

Je doba, ve které mohou zákazníci uskutečňovat své nákupy a služby. Někdy označována jako prodejní doba. Je to čas určený pro styk se zákazníky.

Provozní doba závisí především na:

 • provozním režimu prodejny (sedmidenní, šestidenní, pětidenní nebo jiný provozní týden, přerušovaný jedním nebo více zavíracími dny nebo půldny, popř. denní provozní schéma, tj. nonstop apod.)
 • frekvenčních křivkách poptávky (prodloužená nebo zkrácená provozní doba, nedělní prodej, večerky),
 • umístění prodejny (v centru měst ve specializovaných prodejnách je prodejní doba zpravidla 9,00 – 17,00 hod., na sídlištích 7,00 – 18,00 hod., nákupní centra, supermarkety a hypermarkety mají prodejní dobu prodlouženou do 19,00 – 21,00 hodin,
 • prodávaném sortimentu (pečivo, občerstvení, mléčné jídelny mají prodejní dobu od 6,00, potraviny 7,00 – 18,00, průmyslové zboží a textil 9,00 – 18,00)
 • možnostech a zájmech provozovatele
 • možnostech a zájmech pracovníků

Při stanovení provozní doby by se mělo přihlížet k potřebám spotřebitelů a místním zvyklostem s cílem zabezpečit plynulé zásobování obyvatelstva, zejména před dny pracovního klidu.

Při stanovení provozní doby je vhodné vycházet z těchto hledisek:

 • prodejní doba by se měla stanovit tak, aby zákazníci měli možnost obstarávat svoje nákupy v mimopracovní době
 • prodejní doba by měla vyhovovat co nejširšímu okruhu zákazníků v místě a je žádoucí, aby respektovala potřeby spádového obyvatelstva
 • v maximálním rozsahu je vhodné zabezpečit prodloužený prodej před dnem pracovního klidu
 • ve spádových místech je účelné přihlížet k možnostem dopravního spojení zákazníků pravidelnými linkami prostředků hromadné dopravy.

Přechodné uzavření prodejny

Prodejna se uzavírá jen ve výjimečných případech. Ve větších prodejnách není výjimečným případem příjem zboží, tj. odběr a přejímka zboží. Přechodné uzavření prodejny by podnikatel měl oznámit 3 dny předem, informace musí být na viditelném místě, musí obsahovat počátek a konec uzavření. Uzavření by mělo být pouze na nezbytně nutnou dobu, například z důvodu technické úpravy prodejny, inventarizace v mimořádných případech nebo z příkazu některého z kontrolních orgánů (ČOI). Při uzavření prodejny z důvodu likvidace je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu svoji adresu pro případné vyřízení pohledávek a závazků.


Hlavní navigace
QR Code
QR Code Pracovní a provozní doba (generated for current page)