Podnikání

Podnikání již jako termín v zákoně neexistuje, jde ale přesto o všeobecný výraz pro soustavnou činnost vykonávanou buď fyzickou osobou (např. živnostníkem) nebo právnickou osobou (obchodní společnost), případně dalším subjektem, vykonávanou za účelem dosažení zisku.

Příprava obsahu:

Tiché společenství

Tichý společník se zaváže poskytnout vklad, aniž by se podílel na rozhodování o podnikání. Za svůj vklad získává předem dohodnutý podíl na zisku společnosti.

Hlavním předmětem smlouvy většinou bývá to, že tichý společník za určitý vklad, který do společnosti vloží, získá právo podílet na jejím chodu a zároveň i získá podíl na jejím zisku. Vkladem nemusí být ale vždy peníze, může se jednat také o práva, licence, nemovitosti i o jiné nepeněžité věci. Tichým společníkem může být jakákoliv právnická a fyzická osoba, nemusí to být nutně podnikatel. V případě, že je smlouva o tichém společenství ukončena, je podnikatel povinen tichému společníkovi vyplatit jeho vklad, a to zvýšený nebo snížený o rozdíl vzniklý výsledkem hospodaření podniku na základě dohodnutého podílu. Náležitosti smlouvy

Smlouva, která je mezi oběma stranami uzavřena, musí mít písemnou podobu a musí být vyhotovena ve dvou stejnopisech, musí zde být dohodnut přesný podíl obou stran na případném zisku či ztrátě.


Hlavní navigace
QR Code
QR Code Podnikání (generated for current page)